U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
Madel STURA Facile čistič odpadov 1L

STURA Facile čistič odpadov 1L

Kód produktu: 4885
Výrobca: Madel
STURA Facile čistič odpadov 1L

Čistič odpadov Fasile je určený na prečistenie iba plastových a keramických odpadov umývadiel, spŕch, WC, kanalizácie a pod.,

Obsahuje kyselinu sírovú, ktorá rozpúšťa nečistoty v odpadoch ako napríklad tuky, mydlo, vápenaté usadeniny, vlasy a papier.

Zanecháva Váš odpad čistý s primeraním prietokom.

Upozornenie: Pri používaní je nutné vylúčiť styk s kožou a vniknutiu do očí. Do prípravku nikdy neprilievať vodu, nebezpečenstvo vystreknutia a poleptania.

Objem balenia: 1L


STURA Facile čistič odpadov 1LSkladom
2 ks
3,99 € Pridať do košíka
 
Súbory na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov


NEBEZPEČENSTVO:

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO (224 919 293).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
Prázdný obal uložit do sběru tříděného odpadu.