U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEGENERAL FRESH AROLA CITRUS STROJČEK + NÁHRADNÁ NÁPLŇ DO OSVIEŽOVAČA 15ML
General Fresh GENERAL FRESH Arola Citrus strojček + náhradná náplň do osviežovača 15ml

GENERAL FRESH Arola Citrus strojček + náhradná náplň do osviežovača 15ml

Kód produktu: 15958
Výrobca: General Fresh
GENERAL FRESH Arola Citrus strojček + náhradná náplň do osviežovača 15ml

Strojček Arola je navrhnutý tak, aby sa dal prilepiť na stenu a efektívnejšie tak rozprašoval osviežovač vzduchu z náplne, ktorá sa vkladá do vnútra strojčeka.

osviežovač vzduchu Citrus je určený do osviežovača vzduchu.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré dokonale eliminuje nepríjemné pachy.

Preneste sa do exotickej záhrady, kde budete cítiť sviežu vôňu citrónov.

Špeciálne vybrané vône zabezpečujú dlhodobú sviežosť v každej miestnosti.

Balenie obsahuje: 1 strojček a 1 náhradnú náplň 15ml

GENERAL FRESH Arola Citrus strojček + náhradná náplň do osviežovača 15mlSkladom
12 ks
1,80 € Pridať do košíka
 


 

H315 Dráždy pokožku
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými úči352 #% @ nky.
Bezpečnostné upozornenia (CLP): P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
P280 - Používajte ochranné rukavice.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. vyberte
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM /
lekára.
P331 - NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 - Odstráňte obsah / nádobu v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.