U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEWC BLOKYBREF DUO AKTIV PINE TEKUTÝ WC BLOK 50ML
Henkel BREF Duo Aktiv Pine tekutý wc blok 50ml

BREF Duo Aktiv Pine tekutý wc blok 50ml

Kód produktu: 5590
Výrobca: Henkel
BREF Duo Aktiv Pine tekutý wc blok 50ml

Bref WC Duo-Aktiv Pine je účinný hygienický čistič, ktorý sa dokonale postará o vašu toaletu.

Obsahuje dvoj komorový systém, vďaka ktorému odstraňuje nečistoty a zabíja baktérie. Rozpúšťa vodný kameň a chráni pred jeho opätovným vzniknutým.

Zanecháva vašu toaletu dezinfikovanú a hygienicky čistú s príjemnou vôňou borovicového lesa.

Objem balenia 50ml

BREF Duo Aktiv Pine tekutý wc blok 50mlSkladom
4 ks
2,64 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

  

POZOR!!!
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí a dýchacích ciest. Nebezpečný pre organizmus po požití.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje cineol, p-mentha-1,4 (8) -dien. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P501 Odstráňte vyprázdnený obal v mieste zberu odpadu.