U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEAMBI PUR OCEAN & WILD OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 300ML
Procter & Gamble AMBI PUR Ocean & Wild osviežovač vzduchu 300ml

AMBI PUR Ocean & Wild osviežovač vzduchu 300ml

Kód produktu: 13506
Výrobca: Procter & Gamble
AMBI PUR Ocean & Wild osviežovač vzduchu 300ml

Osviežovač vzduchu Ocean & Wild, ktorý vyplní každý interiér krásnou arómou prírody.

Osviežovač vzduchu obsahuje technológiu technológii OdourClear, ktorá dokonale eliminuje nepríjemný a vytrvalý zápach, a natrvalo ich odstránia.

Preneste sa do pláž, kde budete cítiť sviežu vôňu oceánu.

Svieža vôňa vydrží 2x dlhšie a obalí Váš dom či byt príjemnou vôňou a vytvorí jedinečnú atmosféru, ktorú si zamilujete.

Zabezpečuje dlhodobú sviežosť v každej miestnosti, kde bol aplikovaní.

Objem balenia: 300ml

AMBI PUR Ocean & Wild osviežovač vzduchu 300mlSkladom
6 ks
5,17 € Pridať do košíka
 NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.