U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEČISTIACE PROSTRIEDKY DO WCSAVO WC TURBO TEKUTÝ ANTIVÍRUSOVÝ A ANTIBAKTÉRIALNY ČISTIČ NA VODNÝ KAMEŇ 750ML
Unilever SAVO WC Turbo tekutý antivírusový a antibaktérialny čistič na vodný kameň 750ml

SAVO WC Turbo tekutý antivírusový a antibaktérialny čistič na vodný kameň 750ml

Kód produktu: 4497
Výrobca: Unilever
SAVO WC Turbo tekutý antivírusový a antibakteriálny čistič na vodný kameň 750ml

Antivírusový a antibakteriálny wc čistič sa dokonale postará o Vašu toaletu a chráni ju pred vodným kameňom.

Savo sa dostane sa aj do ťažko dostupných miest. Spoľahlivo ničí baktérie, vírusy a mikroskopické huby.

Odstraňuje vodný kameň v toalete a čistí aj hlboko usadené nečistoty. Zanecháva za sebou čistú toaletu a jemnú vôňu.

Použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celú plochu toalety. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom spláchnite.

Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len na toalety. Dôkladne opláchnite.

Objem balenia: 750ml

SAVO WC Turbo tekutý antivírusový a antibaktérialny čistič na vodný kameň 750mlSkladom
8 ks
1,99 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁNEBEZPEČENSTVO
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PRI DOTYKU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite vyzlečte všetky kontaminované kusy odevu. Pokožku umyte vodou [alebo sa osprchujte].
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Podľa možnosti odstráňte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
Zozbierajte uniknutý produkt.
Skladujte oddelene.