U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEČISTIACE PROSTRIEDKY DO WCSAVO LÚKA ANTIVÍRUSOVÝ A ANTIBAKTERIÁLNY WC ČISTIČ 750ML
Unilever SAVO Lúka Antivírusový a antibakteriálny WC čistič 750ml

SAVO Lúka Antivírusový a antibakteriálny WC čistič 750ml

Kód produktu: 4820
Výrobca: Unilever
SAVO Lúka Antivírusový a antibakteriálny WC čistič 750ml

Savo WC je tekutý čistiaci antivírusový a antibakteriálny wc čistič, ktorý, zanecháva Vašu toaletu hygienický čistú, dezinfikovanú a žiarivo bielu a to bez usadenín.

Spoľahlivo ničí baktérie, vírusy a mikroskopické huby. Zanecháva Vašu toaletu hygienická čistú s príjemnou vôňou sviežej lúky.

Objem balenia: 750ml

SAVO Lúka Antivírusový a antibakteriálny WC čistič 750mlSkladom
14 ks
1,99 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

 

NEBEZPEČENSTVO
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PRI DOTYKU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite vyzlečte všetky kontaminované kusy odevu. Pokožku umyte vodou [alebo sa osprchujte].
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Podľa možnosti odstráňte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
Zozbierajte uniknutý produkt.
Skladujte oddelene.