U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
Unilever SAVO Razant čistič odpadov 1,2L

SAVO Razant čistič odpadov 1,2L

Kód produktu: 16541
Výrobca: Unilever
SAVO Razant čistič odpadov 1,2L

Čistič odpadov Razant je špeciálne vytvorený na čistenie upchatého odpadové potrubie.

Obsahuje zosilnené zloženie, ktoré spoľahlivo rozpúšta a odstraňuje nečistoty ako sú vlasy, zvyšky z jedál, tuku a podobne.

Pôsobí preventívne proti tvorbe nových usadenín a chráni tak vaše potrubie pred opätovným upchaním. Zanecháva uvolnené odpady dresov, umývadiel a vaní.

Objem balenia: 1,2L

SAVO Razant čistič odpadov 1,2LSkladom
7 ks
3,89 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁNEBEZPEČENSTVO
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PRI DOTYKU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite vyzlečte všetky kontaminované kusy odevu. Pokožku umyte vodou [alebo sa osprchujte].
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Podľa možnosti odstráňte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
Zozbierajte uniknutý produkt.
Skladujte oddelene.