U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRANIEPRÍPRAVKY NA ŠKVRNYDUBRAVA MONTERÁČEK PRACÍ PROSTRIEDOK NA MASTNOTU 500G
Dúbrava DUBRAVA Monteráček prací prostriedok na mastnotu 500g

DUBRAVA Monteráček prací prostriedok na mastnotu 500g

Kód produktu: 4913
Výrobca: Dúbrava
DUBRAVA Monteráček prací prostriedok na mastnotu 500g

Prací prostriedok Monteráček je určený na čistenie mastných nečistôt. Prací prostriedok sa rozpúšťa a odstraňuje mastnú špinu z tkanín už pri teplote do 60°C.

Obsahuje viac ako 30% mazlavého mydla, vďaka ktorému odstráni aj najodolnejšie mastné nečistoty.

Perie bez vývarky montérky, pracovné plášte, utierky a iné látky znečistené od tukov a olejov.

Zanecháva Vaše textílie dokonale čísté bez akýchkoľvek nečistôt.

Dávkovanie: 40 až 60 g na 10 litrov vody (polievková lyžica = cca 25 g)

DUBRAVA Monteráček prací prostriedok na mastnotu 500gSkladom
4 ks
3,95 € Pridať do košíka
 
Súbory na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov


POZOR!!!

Výstražné upozornenia:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H226 Horľavá kvapalina a pary
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 Ak potrebná lekárska pomoc, majte po ruke
obal alebo štítok výrobku.
P305 + P351 + PP338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. pokračujte
vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: vyhľadajte lekársku
pomoc / starostlivosť P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. P501Odstrante
obsah / obal podľa štátnych predpisov.
Obsahuje: Alkoholy, C12-15 rozvetvené a lineárne etoxylované CAS: 106232-83-1
Etanol ES 200-578-6; Uhličitan sodný ES: 207-838-8