U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEGLADE SENSE & SPRAY LUSCIOUS CHERRY & PEONY NÁHRADNÁ NÁPLŇ 18ML
Alfa farm GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18ml

GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18ml

Kód produktu: 17533
Výrobca: Alfa farm
GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18ml

Náhradná náplň do osviežovača vzduchu, ktorá dokonale eliminuje nepríjemné zápachy. Neutralizuje nepríjemný zápach a vytvorí príjemnú atmosféru.

Preneste sa do jarnej záhrady, kde budete cítiť vôňu čerstvých čerešní a pivonky.

Upokojujúca vôňa obalí Váš dom či byt príjemnou vôňou a vytvorí vám dokonalú atmosféru.

Použitie: Vložte náplň do držiaka, až budete počuť cvaknutie. Zatvorte kryt a pre uvoľnenie vône stlačte jeho prostrednú časť.

Objem balenia: 18ml

GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18mlSkladom
4 ks
4,35 € Pridať do košíka
 NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.