U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEGLADE PURE OUD DESIRE OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 300ML
S.C. Johnson  GLADE Pure Oud Desire osviežovač vzduchu 300ml

-9%

GLADE Pure Oud Desire osviežovač vzduchu 300ml

Kód produktu: 18631
Výrobca: S.C. Johnson
GLADE Pure Oud Desire osviežovač vzduchu 300ml

Glade odstraňovač vzduchu, ktorý neutralizuje nepríjemný zápach a prevoňajú každý interiér s krásnou arómou prírody.

Obsahuje esenciálne oleje z rastlín, ktoré ešte umocňujú sviežosť a intenzitu voňe.

Preneste sa do exotiky, kde budete cítiť vôňu exotického korenia, čistého jazmínu, teplého jantáru a agarového dreva majstrovsky zmiešané v jedinečný pôžitok z moderného luxusu vôňu .

Upokojujúca vôňa obalí Váš dom či byt príjemnou vôňou. Špeciálne vybrané vône v kombinácii zabezpečujú dlhodobú sviežosť v každej miestnosti.

Objem balenia: 300ml

GLADE Pure Oud Desire osviežovač vzduchu 300mlAkcia Skladom
1 ks
2,25 €2,05 € Pridať do košíka
 
AkciaNEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.