U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUELEKTRICKÉGENERAL FRESH AROLA SUMMER MORNING ELEKTRICKÝ OSVIEŽOVAČ 25ML
General Fresh GENERAL FRESH Arola Summer Morning elektrický osviežovač 25ml

-26%

GENERAL FRESH Arola Summer Morning elektrický osviežovač 25ml

Kód produktu: 15930
Výrobca: General Fresh
GENERAL FRESH Arola Summer Morning elektrický osviežovač 25ml

Elektricky osviežovač vzduchu Arola Summer Morning, ktorý vyplní každý interiér s krásnou arómou prírody.

Obsahuje esenciálne oleje, ktoré ešte umocňujú sviežosť a intenzitu vône.

Účinne eliminuje nepríjemný zápach a poskytuje dlhodobú vôňu.

Preneste sa na lúku, kde budete cítiť vôňu letných kvetov.

Špeciálne vybrané vône zabezpečujú dlhodobú sviežosť v každej miestnosti.

Rozvoňajte si domov až na 80 dní pri nastavení nízkej intenzity.

Objem balenia: 25ml + elektrický strojček

GENERAL FRESH Arola Summer Morning elektrický osviežovač 25mlAkcia Skladom
3 ks
3,59 €2,65 € Pridať do košíka
 
AkciaNEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.