U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEČISTIACE PROSTRIEDKY NA SPOTREBIČEFIXINELA PERFEKT ČISTIČ KRBOVÝCH SKIEL 500ML
Tatrachema FIXINELA perfekt čistič krbových skiel 500ml

FIXINELA perfekt čistič krbových skiel 500ml

Kód produktu: 10031
Výrobca: Tatrachema
FIXINELA perfekt čistič krbových skiel 500ml
Špeciálny čistiaci prostriedok na krbové sklá, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, pripáleniny, sadze a organické nečistoty. Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Pred použitím prípravok treba pretrepať. Prípravok nepoužívajte na rozpálený povrch a na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi kyselinu. Návod na použitie: Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, rovnomerne rozotrite, nechajte pôsobiť 20 minút (pri silnejšom znečistení dlhšie) a nakoniec dôkladne umyte vodou. Obsahuje: nátrium-2-etylhexylsulfát; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N, N-(C8 – C18 a C18 – nenasýtené acyl) deriváty, hydroxidy, soli; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát. Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Prvá pomoc: Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch, volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: menej ako 5% hydroxid sodný, menej ako 5% aniónový tenzid, menej ako 5% amfoterický tenzid, menej ako 5% Na4EDTA,

Fixinela perfekt čistič krbových skiel 500mlSkladom
13 ks
2,99 € Pridať do košíka
 
Súbory na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov