U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEWC BLOKYBREF FRESH PINE WC GÉL 360ML
Henkel BREF Fresh Pine WC gél 360ml

BREF Fresh Pine WC gél 360ml

Kód produktu: 13051
Výrobca: Henkel
BREF Fresh Pine WC gél 360ml

WC gél Fresh Pine je určený do wc bloku a dokonale sa postará o hygienickú čistotu Vašej toalety.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré čistí Vašu toaletu a chráni ju pred opätovným uvádzaným vodného kameňa po každom spláchnutí.

Zanecháva vašu toaletu hygienický čistú, lesklú a sviežu s príjemnou vôňou borovice.

Wc gél vystačí na 11 naplnení košíčka, čiže vydrží cca 1400 spláchnutí.

Objem balenia: 360ml

BREF Fresh Pine WC gél 360mlSkladom
3 ks
4,96 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

  

POZOR!!!
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí a dýchacích ciest. Nebezpečný pre organizmus po požití.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje cineol, p-mentha-1,4 (8) -dien. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P501 Odstráňte vyprázdnený obal v mieste zberu odpadu.