U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEWC BLOKYBREF POWER AKTIV OCEAN WC BLOK 50G
Henkel BREF Power Aktiv Ocean wc blok 50g

BREF Power Aktiv Ocean wc blok 50g

Kód produktu: 5896
Výrobca: Henkel
BREF Power Aktiv Ocean wc blok 50g

WC Blok Power Aktiv Ocean sa dokonale postará o čistotu vašej toalety.

Obsahuje technológiu 4 Function Formula, ktorá spustí 4 procesy čistenia toalety súčasne.

Dezinfikuje toaletnú misu po každom spláchnutí. Odstráni usadeniny vodného kameňa. Vytvorí aktívnu penu, ktorá čistí a chráni toaletu pred baktériami.

Dodáva aktívnu sviežosť, ktorá rozvonia svoje okolie. Zanecháva Vašu toaletu hygienicky čistú a sviežu s príjemnou vôňou mora.

WC blok obsahuje o 40% viacej sviežosti.

Objem balenia: 50g

BREF Power Aktiv Ocean wc blok 50gSkladom
14 ks
1,54 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

  

POZOR!!!
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje cineol, p-mentha-1,4 (8) -dien. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P501 Odstráňte vyprázdnený obal v mieste zberu odpadu.