U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUTEKUTÉBRAIT MAGIC FLOWERS LOTUS FLOWER OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 75ML
Reckitt Benckiser BRAIT Magic Flowers Lotus Flower osviežovač vzduchu 75ml

BRAIT Magic Flowers Lotus Flower osviežovač vzduchu 75ml

Kód produktu: 5526
Výrobca: Reckitt Benckiser
BRAIT Magic Flowers Lotus Flower osviežovač vzduchu 75ml

Dekoratívny osviežovač vzduchu Magic Flowers Lotus Flower sa postará o atmosféru vášho domova.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré pohlcuje nepríjemné pachy.

Preneste sa do indickej záhrady, kde budete cítiť sviežu vôňu lotosu, ktorá je uvoľňovaná z ruže.

Upokojujúca vôňa obalí Váš dom či byt príjemnou vôňou.

Užite si sviežu vôňu, ktorá vydrží približne až 60 dní.

Objem balenia: 75ml

BRAIT Magic Flowers Lotus Flower osviežovač vzduchu 75mlSkladom
5 ks
3,72 € Pridať do košíka
 


 

H315 Dráždy pokožku
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy.
Bezpečnostné upozornenia (CLP): P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
P280 - Používajte ochranné rukavice.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. vyberte
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM /lekára.
P331 - NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 - Odstráňte obsah / nádobu v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.