U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEAMBI PUR FRESHELLE FLOWERS AND SPRING OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 300ML
Procter & Gamble AMBI PUR Freshelle Flowers and Spring osviežovač vzduchu 300ml

AMBI PUR Freshelle Flowers and Spring osviežovač vzduchu 300ml

Kód produktu: 11164
Výrobca: Procter & Gamble
AMBI PUR Freshelle Flowers and Spring osviežovač vzduchu 300ml

Osviežovač vzduchu Freshelle Flowers ktorý vyplní každý interiér krásnou arómou prírody.

Preneste sa do kvetinových, kde budete cítiť zmes sviežich kvetov.

Príjemná vôňa obalí Váš dom či byt a vytvorí jedinečnú atmosféru, ktorú si zamilujete.

Zabezpečuje dlhodobú sviežosť v každej miestnosti, kde bol aplikovaní.

Objem balenia: 300ml

AMBI PUR Freshelle Flowers and Spring osviežovač vzduchu 300mlSkladom
6 ks
4,15 € Pridať do košíka
 NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.