U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEAIR WICK PURE SOFT COTTON OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 250ML
Reckitt Benckiser AIR WICK Pure Soft Cotton osviežovač vzduchu 250ml

AIR WICK Pure Soft Cotton osviežovač vzduchu 250ml

Kód produktu: 8382
Výrobca: Reckitt Benckiser
AIR WICK Pure Soft Cotton osviežovač vzduchu 250ml

Osviežovač vzduchu Pure Soft Cotton, ktorý vyplní každý interiér s krásnou arómou.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré dokonale neutralizuje nepríjemné pachy.

Poskytuje intenzívnu a sviežu vôňu niekoľko hodín po nastriekaní.

Pôsobí v priebehu niekoľko sekúnd po nastriekaní.

Preneste sa na vidiecké pole, kde budete cítiť vôňu príjemnú vôňu jemnej bavlny.

Svieža a upokojujúca vôňa obalí Váš dom či byt príjemnou vôňou.

Neobsahuje vodu, vďaka čomu sa vôňa prirodzene rozširuje a nepadá na zem.

Objem balenia: 250ml

AIR WICK Pure Soft Cotton osviežovač vzduchu 250mlSkladom
1 ks
3,75 € Pridať do košíka
 NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.