U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEAIR MENLINE AQUA WORLD OSVIEŽOVAČ VZDUCHU SPREJ A NÁPLNE 3X15ML
Tomil, s.r.o. AIR MENLINE Aqua World osviežovač vzduchu sprej a náplne 3x15ml

AIR MENLINE Aqua World osviežovač vzduchu sprej a náplne 3x15ml

Kód produktu: 16033
Výrobca: Tomil, s.r.o.
AIR MENLINE Aqua World osviežovač vzduchu sprej a náplne 3x15ml

Osviežovač vzduchu Air Menline 3v1 rýchlo a účinne osvieži vzduch a neutralizuje nepríjemné pachy. Jediné stlačenie stačí na prevoňanie vašej kúpeľne alebo toalety dlhotrvajúcou sviežou vôňou mora.

Balenie obsahuje: Sprej a náhradné náplne 3x15ml

AIR MENLINE Aqua World osviežovač vzduchu sprej a náplne 3x15mlSkladom u dodávateľa 2,19 € Pridať do košíka
 


 

H315 Dráždy pokožku
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými úči352 #% @ nky.
Bezpečnostné upozornenia (CLP): P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
P280 - Používajte ochranné rukavice.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. vyberte
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM /
lekára.
P331 - NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 - Odstráňte obsah / nádobu v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.